Tuyên bố Bảo vệ Dữ liệu - Tài khoản Người dùng

Để xử lý hồ sơ ứng tuyển của bạn, bạn sẽ nhận được tài khoản người dùng cá nhân từ chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để

  • Hoàn tất các dữ liệu hoặc giấy tờ bị thiếu
  • Quản lý các cuộc hẹn phỏng vấn (chấp nhận hoặc từ chối).

Tài khoản người dùng rất quan trọng với chúng tôi để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật khi xử lý hồ sơ ứng tuyển của bạn bởi chúng tôi muốn đảm bảo rằng:

  • Danh tính của bạn được xác định rõ ràng,
  • Chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi có thể được đặt ra về lưu trữ dữ liệu.

Dữ liệu sau đây được ghi lại và xử lý:

  • Danh xưng
  • Tên
  • Tên đệm
  • Địa chỉ-email
  • Tên người dùng

Quyền truy cập vào tài khoản người dùng được cấp thông qua quy trình xác nhận kép.

Vui lòng xem tất cả thông tin xử lý dữ liệu TẠI ĐÂY.