Thông báo về bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu rất quan trọng trong quá trình xử lý, ghi và xử lý dữ liệu của bạn. Trong các quy định bảo vệ dữ liệu, chúng tôi có thông báo cho bạn chi tiết về việc lưu trữ dữ liệu và quyền của bạn với tư cách là người nộp đơn. Vui lòng đọc thông tin này một cách cẩn thận và sau đó đồng ý tiếp tục xử lý đơn ứng tuyển.