Đăng ký

Đăng ký này đáng để nỗ lực! Nó cho phép bạn:

  • Bắt đầu đơn ứng tuyển bằng mẫu đơn điền sẵn
  • quản lý đăng ký nhận thông báo Việc làm của bạn
  • quản trị công việc được đánh dấu trong cổng thông tin nghề nghiệp của bạn
  • theo dõi thông tin liên lạc qua email của bạn
  • được thông báo về tình trạng của đơn ứng tuyển hiện tại của bạn
  • quản lý các cuộc hẹn phỏng vấn của bạn
  • để chỉnh sửa hồ sơ tài năng của bạn nếu được nhận vào nhóm tài năng.

Dữ liệu sau đây sẽ được lưu cùng tài khoản người dùng của bạn: thông tin về tài khoản người dùng.

Các trường bắt buộc được đánh dấu (*).

Tên người dùng của bạn phải dài ít nhất 6 ký tự. Các ký tự được chấp nhận là chữ thường từ a đến z, chữ hoa từ A đến Z và 0 đến 9 cũng như các ký tự đặc biệt như (- , . @ _).